Financovanie

Vlastník pozemkov : spoločnosť Slnečné diely spol. s r.o., so sídlom Holubyho 41, 902 01 Pezinok, ktorá je vedená v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel . Sro, vložka č. 41029/B; IČO : 36 608 858;
Predmetné pozemky sa nachádzajú v k.ú.: obec Suchá nad Parnou ( okres Trnava)
bonita pozemkov : orná pôda (vedená aktuálne na liste vlastníctva č. 1515 ako parc.č. 2359/66 a parc. č. 2359/67);

Interné (pracovné) označenie predmetných pozemkov :

1.) pozemky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sú vedené v Územnom pláne obce ( Zmena 01/2008) ako zastavané územie obce – nízkopodlažná bytová zástavba rodinné domy;
2.) pozemky č. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26,27
sú vedené v Územnom pláne obce ako zastavané územie obce ( Zmena 01/2008) ako
nízkopodlažná bytová zástavba rodinné domy “vo výhľade”;

Spoločnosť podala na príslušný kataster nehnuteľností v Trnave Návrh na rozdelenie parciel, a to vo vzťahu k počtu stavebných pozemkov uvažovanej výstavby.
Ku týmto pracovne označeným parcelám budú bezodkladne po obdržaní aktuálneho listu vlastníctva priradené nové parcelné čísla.
Na tomto základe sa spoločnosť v tomto čase ( priebeh - FÁZA A ) rozhodla pre uzatváranie zmluvných vzťahov formou tzv. Zmluvy o rezervácii pozemkov;

bližšie čítaj “Zmluvný rámec pri kúpe stavebného pozemku”;

Plán realizácie projektu :

Fáza A
Realizácia Územného rozhodnutia na výstavbu inžinierskych sietí a komunikácií
Predpokladaný termín: September 2009 – November 2009 (prebieha územné konanie)

Fáza B
Zmena Územného plánu obce Suchá nad Parnou
Predpokladaný termín: 4Q  2009

Fáza C
Realizácia Stavebného povolenia na výstavbu inžinierskych sietí a komunikácií
Predpokladaný termín: November 2009 – Január 2010

Fáza D
Realizácia IS a komunikácií
Predpokladaný termín: 1Q  2010,


V prípade splnenia podmienok vyžadovaných  bankami , máte možnosť finacovania  kúpy Vášho pozemku formou hypotekárneho uveru prostredníctvom nášho partnera

HYPOCENTRUM

Hypocentrum vám bezplatne:

  • navrhne najvhodnejší model financovania
  • pomôže s výberom vhodnej banky
  • zaistí všetku potrebnú dokumentáciu
  • pripraví celý úver
  • dohliadne na skoré schválenie úveru a uzavretie úverovej zmluvy
  • zaistí poistenie nehnuteľnosti a poistku vinkuluje v prospech hypotekárnej banky
  • zaistí čerpanie prostriedkov z vášho úveru v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom
     

Cena stavebného pozemku

63,07 EUR/1m2, t.j. 1900 Sk
 

Kontakt

Hotline:
0917 44 66 88

O.M.C. Invest, spol s r. o.
Holubyho 41, 902 01 Pezinok

tel: +421 33 641 13 36
tel/fax: +421 33 640 58 81

omcinvest@omcinvest.com
www.omcinvest.com