Zmluvný rámec pri kúpe stavebného pozemku

Alternatíva 1

Záväzná rezervácia:
Po nadviazaní kontaktu s našou spoločnosťou (per telefon, per mail, osobne, či iným pre Vás dostupným spôsobom) nám sprístupníte Vaše osobné údaje, kontaktné informácie, pričom v prípade záujmu uvediete aj číslo parcely, o ktorú máte predbežný záujem.

Spoločnosť sa v tejto súvislosti riadi režimom Zákona o ochrane osobných údajov č. 482/2002 Z.z. v zmysle neskorších predpisov;

Následne Vám spoločnosť obratom zašle potvrdenie o rezervácii, a to na dobu 14 kalendárnych dní odo dňa jeho vystavenia. Počas tejto lehoty máte možnosť si svoj úmysel prehodnotiť, získať všetky potrebné a doplňujúce informácie a pozrieť si Vami zvolenú parcelu reálne na tvári miesta.. Po uplynutí tejto lehoty Vás budeme kontaktovať a vyzveme Vás k uzavretiu Zmluvy o rezervovaní pozemku.

Spoločnosť sa v Zmluve o rezervovaní pozemku zaväzuje, že predmetný pozemok neponúkne a ani inak ho neuvoľní tretej osobe iba ak so súhlasom samotného záujemcu ( napr. príbuzným alebo inej ním navrhovanej osobe). Záujemca potvrdí vážnosť svojho úmyslu rezervovať si menovitý pozemok aj zložením tzv, rezervačného poplatku, a to v paušálnej výške 30.126,- Sk ( slovom tridsaťtisícstodvadsaťšesť slovenských korún ), t.j. 1.000,-EUR.
Táto čiastka bude až do času podpísania Kúpnej zmluvy vedená na samostatnom účte spoločnosti zablokovaná v prospech záujemcu. Tento poplatok je zúčtovateľnou zálohou a takto zložená čiastka bude započítateľná na kúpnu cenu za predmetný pozemok.
V prípade, že by kupujúci v čase do uzatvorenia Kúpnej zmluvy odstúpil od Zmluvy o rezervovaní pozemku, predávajúci mu vráti čiastku 15 063,- ( slovom pätnásťtisícšesťdesiattri slovenských korún ), t.j. 500,- EUR a zvyšok bude zakompenzovaný v prospech účtu predávajúceho ako paušalizovaná sankcia a náhrada za ním vynaložené náklady, a to do troch pracovných dní od obdržania odstúpenia od tejto Zmluvy.

Ak nastanú skutočnosti pre uzavretie Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckych práv k pozemku, vyzve spoločnosť záujemcu na jej uzatvorenie.

Zmluvné podmienky a obsah sú uvedené v samotnom texte Zmluvy o rezervovaní pozemku.

 

Alternatíva 2

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
a / alebo
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k pozemku

Vzhľadom na aktuálny skutkový a právny stav sú pre uzatvorenie jednotlivých typov zmlúv rozhodujúce rozdielne skutočnosti, to takto :

Pozemky označené pod č. 1 – 6 :
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - najskôr po obdržaní LV s aktuálnymi parcelami jednotlivých pozemkov a/alebo
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k pozemku - až po vydaní Územného rozhodnutia na výstavbu inžinierskych sietí a komunikácií;

Pozemky označené pod č. 7 – 27 :
Zmluva o budúcej kúpnej zmluvy - až po schválení Zmeny Územného plánu obce ( 02/2009) Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k pozemku až po vydaní Územného rozhodnutia na výstavbu inžinierskych sietí a komunikácií, nie však skôr ako po schválení Zmeny Územného plánu obce (Zmena 02/2009).


Záujemca pri tejto alternatíve, ktorá predpokladá dve právne formy, t.j. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a/alebo Kúpnu zmluvu o prevode vlastníckych práv k pozemku pre prípad, že neuzavrel Zmluvu o rezervovaní pozemku nemá istotu, že v čase prejavu jeho záujmu o kúpu bude mať spoločnosť v ponuke k dispozícii ním zvolený pozemok alebo voľný pozemok vôbec.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve bude založená v súlade s ust. §50 a) Občianskeho zákonníka a bude obsahovať podstatné zákonné náležitosti takejto zmluvy ako najmä údaje o zmluvných stranách, predmet zmluvy, čas plnenia t.j. termín uzavretia kúpnej zmluvy a cena ako aj ostatné zmluvné podmienky.

Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k pozemku bude založená v súlade s ust. §§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a bude obsahovať podstatné zákonné náležitosti takejto zmluvy a to najmä identitu zmluvných strán, identitu pozemku, čas plnenia, kúpnu cenu, spôsob platby, ukončenie zmluvného vzťahu a iné zmluvné podmienky t.j. vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.

Platobná podmienka, resp. spôsob platby kúpnej ceny vo vzťahu k právoplatnosti Územného rozhodnutia :
Ak klient zaplatí celú alebo zostávajúcu časť kúpnej ceny, a to v súlade s dohodnutou platobnou podmienkou ešte pred nadobudnutím právoplatnosti Územného rozhodnutia, môže tým ušetriť na DPH (nemusí zaplatiť za DPH).
Pokiaľ nebude celá kúpna cena do momentu právoplatnosti splatená, bude k celkovej cene nehnuteľnosti pripočítaná DPH 19%, a to aj za čiastky už splatené.

Zmluvné podmienky a obsah sú uvedené v samotnom texte Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckych práv k pozemku;
 

Kontakt

Hotline:
0917 44 66 88

O.M.C. Invest, spol s r. o.
Holubyho 41, 902 01 Pezinok

tel: +421 33 641 13 36
tel/fax: +421 33 640 58 81

omcinvest@omcinvest.com
www.omcinvest.com